SPRAWOZDANIE 2022 Montreal 28 czerwca 2021 r2 SPR.2018-19 WALNE2018,SIP Sprawozdanie z Zebrania Wyborczego 2017 Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia 2017

Sprawozdanie z działalności Oddziału
w okresie 15 czerwiec 2015 – 21 czerwiec 2016
Działalność Odziału w tym okresie ograniczyła się głównie do organizowania kursów w ramach
kształcenia ustawicznego oraz prelekcji.

Zorganizowano następujące kursy:
1. Project Developmnent / ing. Andrzej Denasiewicz
2. Project Risk Assesment and Risk Managment /ing. A. Denasiewicz
3. Site Engineering and construction of a megapoject/ J. Vrana, P.Eng.
4. Pulp and Paper market in Norh America/ ing. A. Denasiewicz
5. Use of Computational Fluid Dynamics to optimize air flow systems/ing. J, Przybylski
6. Aluminium- History, Production and Application, Materials Characterization/ Dr. F. Feret
7. Sources of electric energy and optimization of energy usage/ ing. A. Denasiewicz
8. Tunnels from the Perspective of fire related issues/ mgr. Ing. S. Zmigrodzki

Zorganizowano następujące prelekcje:
1. Zalety medycyny naturalnej w zapobieganiu chorobom i przywracaniu zdrowia/A.M.Kopść, MA, ND, SNE
2. Synteza organiczna i nowe leki przeciwrakowe/ Dr. D. Wenic, PhD.
3. Genetyka i historia populacji ludzkich / Prof. Dr.hab. D. £abuda
4. Ekonomia I Świat/ Mgr. E. Antczak
5. Kreatywność i projektowanie/ Dr. J.R. Pawulski
6. Praca konsula na co dzień/ mgr. A. Kucy

Członkowie zarządu uczestniczyli w następujących spotkaniach I zebraniach:
Krzysztof Rosiak w Zjezdzie Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej 30-31 pażdziernik, 2015
A. Denasiewicz i Bogusław Piltz w zebraniach KPK-Quebec.

Sprawozdanie przygotował:
mgr. ing. Krzysztof Rosiak
Przewodniczący Oddziału SIP-Montreal
Montreal, 2016-06-21

.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Oddziału
Data zebrania: 21 czerwca, 2016
Miejsce zebrania: biuro STRUDES Inc., 1440 St-Catherine West, Montreal
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie od 15 czerwca 2015 do 21 czerwca 2016.2. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
3. Wybór nowego zarządu na okres 21 czerwca 2016 do 15 czerwca 2017.
4. Wolne wnioski.

Przebieg zebrania:

Minutą ciszy uczczono członków, którzy odeszli:
Zdzisława Barska,
Maria Maślan

1.1 Działalność Zarządu oceniono bardzo pozytywnie, podkreślając następujące najważniejsze
osiągnięcia:
a) Stowarzyszenie zostało zreaktywowane.
b) Zorganizowano 8 kursów dokształcających i 6 prelekcji
c) Stowarzyszenie bylo reprezentowane na Zjeżdzie Rady Polskich Ingynierów
Ameryki Północnej.

2.1 Odchodzącemu Zarzadowi podziękowano za pracę i udzielono absolutorium.

3.1 Wybór nowego zarządu – zaproponowano następujące kandydatury:
przewodniczący – Krzysztof Rosiak
vice-przewodniczący – Boguslaw Piltz
vice-przewodniczący – szkolenie – Andrzej Denasewicz
sekretarz – Krystyna Betley
marketing – Andrzej Waryszewski, Adam Chmielewski
komisja rewizyjana – Gwidon Jankowiak, Andrzej Marczyński, Ryszard Majda,Andrzej Jandziszak
Skład zarządu został zaaprobowany jednogłośnie

4 Wolne wnioski
a) Za finanse Stowarzyszenia odpowiedzialni będą: Antoni Stelmach, Satnislaw Piekarek i
Andrzej Denasiewicz. (konto w Caisse Des Jardins ma byc zamknięte,; pieniądze przeniesione do TD.
b) Bal SIP-u : organizacja balu, wyborem sali zajmą się Maciej Waryszewski i AdamChmielewski
c) Nabór nowych czlonków: najskuteczniejsza metoda okazała sie agitacja indiwidualna członków SIP-u
d) Sekretarz Krystyna Betley uaktualni listę członków (e-mail, telefon)

Lista obecności:
1. Andrzej Denasiewicz
2. Roman Makuch
3. Jacek Przybylski
4. Krystyna Betley
5. Boguslaw Piltz
6. Wojciech Gorączko
7. Adam Chmielewski
8. Józef Dudyk
9. Stanislaw Piekarek
10. Ryszard Majda
11. Andrzej Jandziszak
12. Edward Śliz
13. Maciej Waryszewski
14. Antoni Stelmach
15. Krzysztof Rosiak

Sprawozdanie przygotował mgr.ing. Krzysztof Rosiak

.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania SIP  z dnia 15-go czerwca 2015 r. o godz. 19-tej  
w Wydziale Handlu i Inwestycji w Montrealu, 3501 Ave. Du Musee

Przewodniczący inż. A.Stelmach przedstawił historię Stowarzyszenia. Wspomniał, że w 2014 roku po 15-stu latach nieaktywności 3 osobowe gremium w składzie (Przewodniczący A.Stelmach, Sekretarz M.Maślan. Skarbnik Z.Barska) na zebraniu w dniu 20-go pażdziernika 2014r postanowiło zakończyć działalność Stowarzyszenia. Jednocześnie postanowiono przekazać z istniejącego funduszu SIP-u $ 10,000 Stowarzyszeniu Wspólnota Polska na cele szkolnictwa polskiego na terenie Ukrainy i Białorusi oraz $10,000 Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej na stypendia dla studentów kierunku inżynieryjnego w Quebeku. Pozostawiając w kasie $ 15,949.42

W wyniku reakcji wielu inżynierów , 28-go pażdziernika 2014r podjęto się wskrzeszenia działalności Stoarzyszenia. Głównym celem, jaki postawiono było zwiększenie ilości członków do 10-ciu, co stanowi wymagane minimum przez Statut organizacji. Cel ten został osiągnięty.
Utworzono 12-to osobowy zarząd w kadencji na lata 2014-2015.
W drodze głosowania wybrano mgr inż. Krzysztofa Rosiaka na Przewodniczącego Stowarzyszenia, którą obejmie z dniem 1-ego lipca br.
Funkcje Zarządu zostaną zweryfikowane i ustalone w trakcie następnego zebrania.
Roczne składki zostały ustalone w wysokości $40, w tym $10 jest przeznaczone dla KPK Kanada i $7 dla SIP Kanada.
Ulgowe roczne składki dla emerytów ustalono w wysokości $20 w tym $10 dla KPK i $5 dla SIP.
Wydatki samochodowe ustalono na $0.25/km.

Mgr inż. Bogusław Piltz przedstawił proponowane przez K.Rosiaka kursy ” ciągłego dokształcania “. Również zaprosił polskich studentów do uczestnictwa w ramach Stowarzyszenia. Jak również nadmienił o wspólnym działaniu z grupa profesjonalistów – ‘Pajęczaki’.
Zglosił kandydaturę mgr inż. Stanisława Piekarka na funkcje skarbnika.

Mgr inż. Maciej Waryszewski poruszył temat zainteresowania młodych ludzi działalnością SIP-u i otworzenia przed nimi możliwości aktywnego uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

Dr inż. Wojciech Gorączko nawiązał do uprzedniej działalności Stowarzyszenia i promowaniu organizacji poprzez techniczne wystawy związane z zawodowymi osiągnięciami członków Stowarzyszenia.

Roger Scazighino przygotuje strone internetową w języku polskim, angielskim i francuskim.

W ramach wolnych wniosków Prezes ZG SIP Hieronim Teresiński, przedstawił działalność oddziałów w Ontario. Poza prelekcjami i towarzystkimi spotkaniami jest utrzymywany kontakt z inżynierami w Polsce i USA . Organizowane są również wycieczki do zakładów pracy w okolicach Toronto. Nadmienił o roli Kongresu Poloni Kanadyjskiej i pozytywnych aspektach współpracy SIP z KPK. Prezes Hieronim Teresiński zaprosił delegację oddziału montrealskiego na ogólno kanadyjski Zjazd SIP, jesienią 2015 roku . Da to możliwość na kandydowanie przedstawiciela naszej organizacji do Rady SIP w Kanadzie.

Po zebraniu kontynuowano spotkanie przy ciastkach i lampce wina.
Protokół sporządził Dodek Piltz i Antoni Stelmach